OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA

Edukacja muzealna. Teoria i praktyka

14 – 15 czerwca 2012

     Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Zakład Historii Wychowania Wydział Pedagogiki i Psychologii Uniwersytet w Białymstoku, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział Białystok, serdecznie zapraszają do udziału w Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej nt.: EDUKACJA MUZEALNA TEORIA I PRAKTYKA, która odbędzie się w dniach 14-15 czerwca 2012 w Białymstoku.
     Jedną z podstawowych funkcji edukacji muzealnej jest kształtowanie postaw, przekazywanie wiedzy, rozbudzanie ciekawości i rozwijanie wszechstronnej osobowości poprzez bezpośredni kontakt z eksponatem powiązanym ze współczesnymi zjawiskami życia społecznego i przyrodniczego. Oferowane inicjatywy muzealne skupiają coraz szerszy krąg zainteresowanych, a przygotowywane wystawy i lekcje w znacznym stopniu ułatwiają realizację programów nauczania wielu przedmiotów. Zakres pedagogiki muzealnej wynika ze wzajemnej relacji pomiędzy rzeczywistością pozamuzealną a działalnością edukacyjną w muzeach skierowaną do wszystkich grup wiekowych.
     Pomimo szerokiej działalności muzeów, opracowanych tematycznie i problemowo lekcji muzealnych nadal brakuje rozważań teoretycznych podejmujących to zagadnienie i tworzących strategie muzealnych praktyk edukacyjnych wypracowanych przez pedagogów i muzealników.
     Celem konferencji jest analiza funkcji edukacyjnej oraz podjęcie próby kompleksowej oceny realizowanych działań edukacyjnych w przestrzeni muzealnej.
    Spotkanie naukowe ma służyć konstruktywnej dyskusji nad zróżnicowanymi metodami i formami edukacji w muzeach oraz wypracowaniu wspólnych teorii i praktyk muzealnych z zakresu edukacji w muzeach etnograficznych i historycznych. Konferencja będzie złożona z części teoretycznej, problemowej oraz warsztatów podnoszących atrakcyjność i efektywność zajęć muzealnych.
      Zapraszając Państwa do uczestnictwa w obradach konferencji, proponujemy aby referaty i dyskusje koncentrowały się wokół następujących zagadnień:
– Edukacja muzealna w perspektywie historycznej
– Cele i zadania edukacji muzealnej
– Metody i formy pracy w edukacji muzealnej
– Interakcje w obszarze edukacji muzealnej (muzeum – szkoła; muzeum – środowisko wychowawcze; muzeum – społeczeństwo)
– Współczesne koncepcje edukacji muzealnej

Podana tematyka ma charakter orientacyjny i w niczym nie ogranicza inwencji uczestników obrad, którzy mogą wysunąć własne propozycje, mieszczące się w ogólnej koncepcji konferencji.

Więcej informacji do pobrania:

Komunikat 1
Karta zgłoszenia .pdf
Karta zgłoszenia .doc

Program konferencji

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!