Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku i Ośrodek Edukacji Ekologicznej MPB – Sokolarnia wraz z Organizatorami: Szkołą Podstawową Nr 49 z Oddziałami Integracyjnymi im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego – Prymasa Tysiąclecia w Białymstoku i Parkiem Krajobrazowym Puszczy Knyszyńskiej z/s w Supraślu zapraszają do udziału w konferencji:

Edukacja ekologiczna. Nowoczesne metody edukacji ekologicznej młodego pokolenia
Białystok, 11 czerwca 2015, w godz. 8.00-12.00

Celem niniejszej konferencji jest skupienie uwagi na edukacji ekologicznej społeczeństwa oraz kształtowanie postaw dzieci i młodzieży zgodnych z etyką ekologiczną. Osiągnięcie powyższych celów możliwe jest dzięki: rozbudzaniu potrzeby kontaktu z przyrodą, wyrabianiu szacunku do przyrody, uczestnictwie w działaniach mających na celu ochronę i zapobieganie dewastacji środowiska, rozwijaniu poczucia odpowiedzialności i potrzeby szybkiej reakcji na problemy ekologiczne, zachęcaniu do aktywnej obecności we własnym środowisku, nauce ekologicznego życia we własnym domu, rozwijaniu poczucia przynależności do społeczności szkolnej, środowiska lokalnego, regionu i kraju, kształtowaniu umiejętności nawiązywania i utrzymywania poprawnych kontaktów z innym dziećmi, dorosłymi, osobami niepełnosprawnymi i przedstawicielami innej narodowości, rozwijaniu umiejętności służących zdobywaniu wiedzy, samodzielnego wyszukiwania informacji w różnych źródłach i umiejętne ich wykorzystywanie oraz wyciągania właściwych wniosków. Celem konferencji jest również zwrócenie uwagi na konieczność perspektywicznego myślenia i przewidywania skutków działalności człowieka oraz uzmysłowienie młodym ludziom, że troska o przyrodę jest troską o nas samych i nasze spokojne życie. Efektem konferencji będzie wypracowanie wspólnych działań, metod, narzędzi wspomagających nauczycieli i edukatorów oraz wpływających rozwój edukacji ekologicznej, a także podjęcie wspólnych działań kształtujących proekologiczne postawy młodego człowieka.
Konferencja odbędzie się w siedzibie Szkoły Podstawowej nr 49 w Białymstoku, ul. Armii Krajowej 32.
Materiały do pobrania (pdf)

Patronat Honorowy: