Jesteś na stronie: ŁADUJEMY BATERIE. SŁONECZNE!

ŁADUJEMY BATERIE. SŁONECZNE!

Główna treść strony

Słońce przebijające się przez pokryte śniegiem gałęzie drzewa.ŁADUJEMY BATERIE. SŁONECZNE! Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej zakończyło realizację projektu „Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Całkowity koszt projektu wyniósł 97 170,00 zł, wartość dofinansowania to 65 578,45 zł.

 

Projekt został dofinansowany w ramach działania 5.1 (Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii) Osi priorytetowej V. (Gospodarka niskoemisyjna). Bezpośrednim efektem jego realizacji będzie mniejsze zużycie energii wytwarzanej z paliw kopalnych i związana z tym poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji dwutlenku węgla. Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – 19,93 tony równoważnika CO2,
W ramach projektu wykonano instalację fotowoltaiczną na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej o mocy 27,28 kW. Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z OZE – 1szt. Planowana łączna produkcja energii elektrycznej będzie wynosić 24,55 MWh rocznie. Pozyskana przy pomocy paneli słonecznych energia elektryczna będzie wykorzystywana na potrzeby własne, nadwyżka trafi do sieci dystrybucyjnej.
Korzyścią, jaką odniesie Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej dzięki realizacji projektu, oprócz poprawy jakości powietrza związanej z redukcją emisji CO2 do atmosfery, będzie niższa opłata za prąd.

On lewej strony - logo Fundusza Europejskie, logo Rzeczypospolita Polska, logo Podlaskie, logo Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju.