Konferencja „Przywrócenie sokoła wędrownego na terenie północno – wschodniej Polski”.
Zadanie dofinansowane ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu Edukacja Ekologiczna. Projekt został dofinansowany kwotą 44 276 zł ze środków finansowych NFOŚiGW, co stanowi 90 % wartości zadania. Wkład własny do projektu pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego.więcej

 

 

Głównym celem programu Edukacja Ekologiczna jest podnoszenie poziomu świadomości ekologicznej
i kształtowanie postaw ekologicznych społeczeństwa poprzez promowanie zasad zrównoważonego rozwoju.
W ramach zadania Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, w strukturach którego funkcjonuje Ośrodek Edukacji Ekologicznej – Sokolarnia, zorganizuje konferencję promującą ideę reintrodukcji sokoła wędrownego, czyli odbudowania populacji sokoła w północno-wschodniej Polsce. Konferencja odbędzie się na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w kwietniu 2019 roku. Zadanie jest adresowane do osób zawodowo związanych z ochroną środowiska. W ramach zadania powstaną dwie publikacje, w tym publikacja pokonferencyjna zawierająca wystąpienia prelegentów oraz wnioski i postulaty wypracowane przez uczestników konferencji.
Partnerzy projektu: Biebrzański Park Narodowy, Stowarzyszenie Na Rzecz Dzikich Zwierząt „Sokół”
oraz dr Andrzej Kruszewicz – dyrektor warszawskiego ogrodu zoologicznego.

 

 

 

 

 

 

 


„Podróże (do) przeszłości. Konserwacja 5 zabytkowych bryczek ze zbiorów Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej” to projekt dofinansowany kwotą 30 000 zł ze środków finansowych Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Wspieranie działań muzealnych (2019). Wkład własny do projektu pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. Obecnie projekt jest na etapie aktualizacji wniosku o dofinansowanie.więcej

Celem programu jest wspieranie działalności w zakresie opieki konserwatorskiej nad muzealiami, archiwaliami i księgozbiorami, a także – prezentacji zbiorów w postaci atrakcyjnych poznawczo projektów wystawienniczych i wydawniczych.
W ramach zadania Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, realizując część zakładanych działań, podda kompleksowej konserwacji zabytkową bryczkę wolantową z okresu międzywojennego, o numerze inwentarzowym BMW/E/1113.
Zgodnie z harmonogramem projektu bryczka zostanie poddana pracom konserwatorskim jeszcze w tym roku. Odnowiony, zabytkowy pojazd będzie można zobaczyć na wystawie stałej pn.: Środki transportu wiejskiego, dostępnej na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 

 

 

 

 

 


”Na ratunek zabytkom – zakup urządzeń do fumigacji oraz piaskowania zabytków na potrzeby pracowni konserwatorskiej” to projekt dofinansowany kwotą 70 500 zł ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa narodowego w ramach programu „Wspieranie działań muzealnych”. Wkład własny do projektu pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego. więcej

 

 

Celem projektu jest wyposażenie pracowni konserwatorskiej Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w system VELOXY do fumigacji zabytków i nowy kompresor do piaskarki kabinowej zakupionej w 2018 roku.
VELOXY to system zwalczania owadów i wszelkich organizmów zagrażających zabytkom. Polega na zamykaniu zabytkowych przedmiotów w szczelnych opakowaniach z folii. Po wypełnieniu opakowań azotem, pozostawia się w nich zabytki na trzy tygodnie. W tym czasie szkodniki giną. Urządzenie jest przydatne do konserwacji przedmiotów z drewna, wełny, skóry i papieru.
Oprócz systemu VELOXY, w ramach projektu zostanie zakupiony nowy kompresor do piaskarki kabinowej, przy pomocy której można czyścić zabytkowe przedmioty z metalu szkła czy kamienia. Obydwa urządzenia pomogą nam ratować zabytki jeszcze w tym roku.

 

 

 

 

 

 

 

 


„Ukryte – krajka w domu i muzeum” to projekt realizowany od kwietnia do grudnia 2019 r. Celem projektu jest rozpowszechnianie wiedzy i umiejętności związanych z unikatowym i zanikającym zjawiskiem kultury materialnej, jakie stanowi krajka – dekoracyjny pasek tkany metodą tradycyjną, dawniej używany powszechnie jako element ozdobny oraz przedmiot praktyczny w gospodarstwie wiejskim. więcej

Ten ważny element kultury ludowej z terenu północno-wschodniej Polski nie doczekał się jak dotąd wnikliwego opracowania. W ramach zadania przeprowadzone zostaną kwerendy w Muzeum Etnograficznym w Toruniu, w Państwowym Muzeum Etnograficznym w Warszawie oraz w Muzeum Etnograficznym w Krakowie. Ponadto pracownicy muzeum przeprowadzą badania w wybranych miejscowościach powiatu sokólskiego, które umożliwią uzupełnienie informacji na temat badanego zjawiska. W oparciu o zbiory własne oraz placówki muzealnej z Sokółki zorganizowana zostanie wystawa. W ramach projektu zostanie również wydana bezpłatna publikacja poświęcona krajce, będąca podsumowaniem przeprowadzonych badań.

 

 

 

 

 

 

 

 


 

14 lipca 2019 r. na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie od godziny 11:00 do 17:00 odbywały się  Targi EkoSmaki Podlasia! EkoSmaki Podlasia to targi produktów regionalnych i tradycyjnych charakteryzujących się wysoką jakością. więcej

Potwierdzeniem tej jakości są certyfikaty, nagrody oraz tytuły zdobyte w konkursach. Główną ideą targów jest promocja małych, lokalnych producentów, którzy opierają produkcję na surowcach dostępnych w regionie, a swoją działalność prowadzą
z poszanowaniem środowiska naturalnego.
W ramach targów odbyło się również seminarium EkoSmaki Podlasia w praktyce, adresowane do producentów, przetwórców rolnych oraz innych podmiotów zaangażowanych w rozwój obszarów wiejskich z województwa podlaskiego. Seminarium dotyczyło m.in. zagadnień związanych z certyfikowaniem produktów.
Przedsięwzięcie było współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Schematu II  Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Link do strony – http://podlaskie.ksow.pl/.

 

 

Partnerzy projektu:

 

 


LOGO_RPO

Lata 2016–2018 to czas realizacji projektu Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej pod nazwą: „Remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.więcej

Cel projektu: zwiększenie poziomu wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (wcześniej Białostockiego Muzeum Wsi) poprzez remont dworu z Bobry Wielkiej wraz z zagospodarowaniem wnętrz na cele wystawiennicze, edukacyjne i magazynowe.

Dwór z Bobry Wielkiej to największy i najstarszy budynek drewniany znajdujący się w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej. Jest to obiekt drewniany, kryty gontem, z 6-kolumnowym portykiem od frontu. Celem projektu jest przystosowanie dworu do całorocznego użytkowania, stworzenie ekspozycji prezentujących dziedzictwo kulturowe regionu, nowocześnie wyposażonego magazynu muzealiów i  specjalnie przygotowanych pomieszczeń do zajęć edukacyjnych, spotkań popularyzatorskich i naukowych. Działania podjęte w ramach realizacji projektu zwiększają atrakcyjność oferty Muzeum oraz liczbę osób odwiedzających skansen.

Całkowita wartość projektu: 1 845 083,26 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 201 299,85 zł
Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 na stronie internetowej: mapadotacji.gov.pl.

 

 

 

 


LOGO_RPO

„Rozbudowa Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w celu zachowania dziedzictwa kulturowego – podniesienia atrakcyjności turystycznej regionu” to projekt Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działania 8.3. Ochrona dziedzictwa kulturowego.więcej

Cel projektu: zwiększenie poziomu zachowania i wykorzystania zasobów dziedzictwa kulturowego Białostockiego Muzeum Wsi poprzez jego rozbudowę, co wpłynie na podniesienie atrakcyjności turystycznej regionu.

Projekt realizowany w latach 2017-2018 zakłada:

1. Wymianę czterech dachów gontowych na zabytkowych obiektach:
– Stodoła z Karczmiska, l. 20. XX wieku
– Spichlerz z Karczmiska, ok. 1920 r.
– Stodoła z (Korycin) Wdowina, l. 20. XX wieku
– Spichlerz z Gąsówki Starej, koniec XIX wieku

2. Postawienie stodoły z Redut, ok. 1870 r.

W stodole z Redut, gm. Orla zostanie zorganizowana stała ekspozycja, prezentująca wnętrze budynku gospodarskiego z początku XX w. wraz z narzędziami gospodarskimi. Zwiedzający będą mieli możliwość uruchomienia niektórych maszyn np. wialni napędzanej korbą. Ekspozycja ma na celu ukazanie początków mechanizacji rolnictwa. Stodoła ta będzie stanowiła początek nowego sektora prezentujących typ osadnictwa wiejskiego z południowo-wschodniej części województwa podlaskiego.

3. Postawienie stodoły z Czarnej Białostockiej, 1922 r.

Stodoła z Czarnej Białostockiej z 1922r., przekazana do skansenu przez Dyrekcję Lasów Państwowych z Nadleśnictwa Czarna Białostocka, będzie stanowić część ekspozycji prezentującej zagadnienie wykorzystania lasów na Podlasiu od średniowiecza do połowy XX wieku. Na wystawie zorganizowanej w obiekcie zabytkowym zaprezentowane zostaną narzędzia i urządzenia służące do sadzenia, pielęgnacji, zrywki (wycinki), transportu oraz obróbki drzew i drewna. Przy stodole zostanie zbudowany „majdan”, czyli zakład do przeprowadzania suchej destylacji drewna z piecem terpentyniarskim. W pobliżu „majdanu” zostanie zbudowany schemat „mielerza” – konstrukcji ziemnej do produkcji węgla drzewnego. Układ i elementy majdanu będą wzorowane na obecnie już nieistniejącym „majdanie” we wsi Kopisk w Puszczy Knyszyńskiej. Wystawa w stodole i „majdan” będą otoczone arboretum. Będzie to jedyna w skali kraju wystawa prezentująca kompleksowo przemysł suchej destylacji drewna.

4. Postawienie szkoły z Kalinowa-Solek, połowa XX wieku

Budynek szkoły z połowy XX wieku został przeniesiony do Muzeum z Kalinowa Solek w gminie Kulesze Kościelne. Celem translokowania szkoły była organizacja ekspozycji „Szkoła w pierwszej połowie XX wieku i w latach 50. XX wieku” oraz „Mieszkanie nauczyciela wiejskiego”, a także przygotowanie pomieszczeń na cele edukacyjne. Szkoła z Kalinowa Solek będzie obiektem wielofunkcyjnym: ekspozycyjnym, edukacyjnym, magazynowym oraz biurowym. Budynek będzie w całości podpiwniczony – pomieszczenia będą przeznaczone na cele magazynów zabytków. Do podpiwniczenia będzie prowadziło osobne wejście z zewnątrz. Na parterze znajdą się następujące pomieszczenia: duże sale z ekspozycją przedstawiającą wnętrze szkoły wiejskiej oraz dwie duże sale, w których będą prowadzone zajęcia edukacyjne dotyczące tradycyjnej kultury ludowej na Podlasiu. Na poddaszu będą pomieszczenia ekspozycyjne – „Mieszkanie nauczyciela wiejskiego”.

Całkowita wartość projektu: 2 167 679,15 zł
Wartość dofinansowania z UE: 1 399 988, 29 zł

Więcej informacji o projektach realizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014–2020 na stronie internetowej: mapadotacji.gov.pl.

 

 

 


  W dniu 13 lipca  2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, została zawarta umowa przez Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, na realizację projektu „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki” w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich. więcej

W założeniach operacji są:

  • organizacja konferencji naukowo-praktycznej, w Wasilkowie, w dniu 20 września 2017 r.;
  • przygotowanie i otwarcie wystawy (wernisaż ekspozycji jest planowany na 10 września br., podczas festynu etnograficznego „Podlaskie Ziołami Pachnące”;
  • wydruk folderu z materiałami konferencyjnymi;

Wartość dofinansowania: 10 107 zł
Podpisanie umowy o dofinansowanie

 

Wernisaż wystawy plenerowej Artura Gawła „Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia” w dn. 10 września 2017 r.

 

Konferencja naukowo-praktyczna: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, Wasilków, 20 września 2017 r.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej we współpracy z Instytutem Rozwoju Wsi i Rolnictwa Polskiej Akademii Nauk, Starostwem Powiatowym w Białymstoku oraz Knyszyńskim Ośrodkiem Kultury zorganizowało konferencję naukowo – praktyczną tradycyjnemu budownictwu wiejskiemu podlaskiej wsi, ze szczególnym uwzględnieniem znaczenia elementów krajobrazu kulturowego dla rozwoju gospodarczego regionu oraz problematyki ochrony i konserwacji budynków drewnianych ze wskazaniem na dobre praktyki w tym zakresie. Konferencja miała stanowić płaszczyznę wymiany doświadczeń między ekspertami zajmującymi się ochroną wiejskiego krajobrazu kulturowego, a mieszkańcami i użytkownikami drewnianego budownictwa.

 

Wydawnictwo pokonferencyjne: Drewniane budownictwo w krajobrazie Podlasia. Dobre praktyki, Wasilków 2017

Zbiór materiałów pokonferencyjnych, prezentujący tematykę ochrony tradycyjnej architektury naszego regionu. Zamieszczone w publikacji artykuły dotykają problematyki w sposób wielowymiarowy, uwzględniając zarówno perspektywę muzealników i konserwatorów zabytków, na co dzień troszczących się o obiekty drewniane w terenie, jak i osób inicjujących lokalne działania in situ.

 

 

 

 

 

Sprawozdanie z realizacji przedsięwzięcia

Wszystkich zainteresowanych współpracą z Krajową Siecią Obszarów Wiejskich zapraszamy do rejestracji w bazie partnerów KSOW dostępnej na stronie www.ksow.pl oraz do odwiedzenia strony internetowej http://ksow.pl