OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W PODLASKIM MUZEUM KULTURY LUDOWEJ –  postępowanie nr AD.251.24.2020

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Z ZAŁĄCZNIKAMI – USŁUGA DOZORU MIENIA – Nr AD.251.24.2020 z 23.12.2020

Załączniki nr 1-5 do OGŁOSZENIA O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE Nr AD.251.24.2020 z 23.12.2020 – edytowalne

Zapytania Wykonawców i odpowiedzi Zamawiającego z dn. 05.01.2021 r. do ogłoszenia o zamówieniu AD.251.24.2020

Informacja z otwarcia ofert w dniu 08.01.2021 r w postępowaniu nr AD.251.24.2020 – usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej

ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z DNIA 25.01.2021 R. W POSTĘPOWANIU NR AD.251.24.2020

INFORMACJA O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Usługa dozoru mienia w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej – 05.02.2021 r.

INFORMACJA Z DNIA 08.04.2022 R. O ZMIANIE UMOWY NA USŁUGĘ DOZORU MIENIA Z DNIA 05.02.2021 R.

INFORMACJA Z DNIA 20.02.2023 R. O ZMIANIE UMOWY NA USŁUGĘ DOZORU MIENIA Z DNIA 14.02.2023 R.


Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.5.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.251.5.2020

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowo – techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie

Załączniki nr 3 – 9 do SIWZ – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 24.04.2020 r.

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 27.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.05.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.06.2020 r.


Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej na potrzeby Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
(postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.7.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.251.7.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia dla Części od 1 do 4

Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ- zobowiązanie

Załączniki nr 3 – 8 do SIWZ – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 28.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 22.05.2020 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.06.2020 r.


Wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.9.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – AD.251.9.2020

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część 1

Załącznik nr 1.1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część 2

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – Część 1 Załącznik nr 2.1 – Wzór umowy – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz robót – Część 1

Załącznik nr 7.1 – Wykaz robót – Część 2

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie

Załączniki nr 3-9 – wersja edytowalna

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 18.05.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 26.05.2020 r

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.06.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.06.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.08.2020 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu i wyposażenia fotograficznego (postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki nr AD.261.20.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 3.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu i wyposażenia multimedialnego (postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki nr AD.261.19.2018)

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 3.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.21.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 17.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.21.2018

Załączniki Nr 5-9 do SIWZ – edytowalne

Informacja z otwarcia ofert z dnia 26.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część II postępowania z dn. 16.08.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – część I postępowania z dn. 27.08.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 29.08.2018 r. – część II

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 05.09.2018 r. – część I


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku biurowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wymiana pokrycia dachowego wraz z remontem poddasza (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.18.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 03.07.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.18.2018

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowa

Załączniki 3-9 w wersji edytowalnej

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.07.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania dla części 2 (wykonanie prac remontowych poddasza) – z dnia 20.07.2018

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 26.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 13.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – sprzętu komputerowego, sprzętu i wyposażenia multimedialnego oraz sprzętu i wyposażenia fotograficznego (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.15.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 13.06.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.15.2018

Załączniki nr 3-7 do SIWZ – wersja edytowalna

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 25.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 28.06.2018 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 2.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 2.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 24.07.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – audioprzewodników oraz kiosków multimedialnych (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.14.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 30.05.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.14.2018

Załączniki nr 5-10 do SIWZ – wersja edytowalna

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 11.06.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 14.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części II z dnia 28.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 12.07.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I z dnia 13.07.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w części I z dnia 10.08.2018 r.


Dostawa wyposażenia dworu z Bobry Wielkiej – wyposażenia ekspozycyjnego, wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych oraz schodołazu (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.11.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 14.05.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.11.2018

Załączniki Nr 7-13 do SIWZ – edytowalne

Informacja z otwarcia ofert z dn. 23.05.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 29.05.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części I z dnia 14.06.2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w części III z dnia 14.06.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 21.06.2018 r. – III część zamówienia – dostawa schodołazu

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania w części I oraz części II z dnia 11.07.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 12.07.2018r. – część I zamówienia – dostawa wyposażenia ekspozycyjnego oraz część II zamówienia – dostawa wyposażenia na potrzeby prowadzenia warsztatów i zajęć edukacyjnych


Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych i regałów stacjonarnych 
w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.9.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z 6.04.2018

SIWZ na dostawę i montaż regałów przesuwnych i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej wraz z załącznikami nr 1-7

załączniki edytowalne

rzut pomieszczeń

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.04.2018 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ, treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. I z dnia 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. II z dnia 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.05.2018 r.


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku biurowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem poddasza (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.12.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.05.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.12.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna

Załączniki nr 3-9 do SIWZ – wersje edytowalne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2018 r


DOSTAWA SAMOCHODU (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.10.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ nr 3-7 edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 23.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2018 r.

 


ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ 3-7 – edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 2 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 3 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 14.03.2018 r.

Zapytanie nr 4 i 5 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 15.03.2018 r.

Zapytanie nr 6 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 16.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.03.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 06.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.04.2018 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Nr AD.261.2.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Nr AD.261.2.2018 z dnia 17.01.2018r. wraz z załącznikami

Załączniki nr 1 – 5 do Ogłoszenia Nr AD.261.2.2018 z dnia 17.01.2018

Odpowiedź zamawiającego na wnioski i zapytania z dnia 23.01.2018r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi zamawiającego z dnia 23.01.2018r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi zamawiającego z dnia 23.01.2018 r.

Zaktualizowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury LUdowej Nr AD.261.2.2018 z dnia 23.01.2018r.

Protokół z otwarcia ofert z dn. 29.01.2018 r. – zbiorcze zestawienie ofert – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – z dn. 21.02.2018 r. – AD.261.2.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego z 27.02.2018 r. – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA – 19.01.2017

Zapytanie/wniosek i odpowiedź

Protokół z otwarcia ofert 27.01.2017 r. – zestawienie ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Remont dworu z Bobry Wielkiej”

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

SIWZ z załącznikami – Wykonanie robót budowlanych – remont dworu z Bobry Wielkiej

SIWZ_Załączniki 1-6

Wzór umowy

STWiOR

Przedmiary

Projekty wykonawcze

Informacja z otwarcia ofert dn. 24.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.04.2017r. – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

 


Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych oraz postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.05.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1-6 z dn. 19.05.2017 r.

Załączniki do SIWZ 1-5 – edytowalne

Załącznik do SIWZ 7 – dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części zamówienia – z dn. 22.06.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I oraz II części zamówienia – z dn. 28.06.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie III części zamówienia z dn. 06.07.2017r. – Postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie I i II części zamówienia z dn. 17.07.2017r. – Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych.