Dostawa i montaż regałów magazynowych przesuwnych i regałów stacjonarnych 
w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.9.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z 6.04.2018

SIWZ na dostawę i montaż regałów przesuwnych i regałów stacjonarnych w pomieszczeniach dworu z Bobry Wielkiej wraz z załącznikami nr 1-7

załączniki edytowalne

rzut pomieszczeń

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 13.04.2018 r.

Zawiadomienie o zmianie treści SIWZ, treści ogłoszenia o zamówieniu z dn. 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. I z dnia 13.04.2018 r.

SIWZ – Załącznik Nr 1 cz. II z dnia 13.04.2018 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu z dnia 13.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dnia 10.05.2018r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 22.05.2018 r.


Wykonanie robót budowlanych związanych z remontem budynku biurowego Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej – wymianą pokrycia dachowego wraz z remontem poddasza (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.12.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 24.05.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.261.12.2018

Załącznik nr 1 do SIWZ – dokumentacja techniczna

Załączniki nr 3-9 do SIWZ – wersje edytowalne

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania z dnia 15.06.2018 r


DOSTAWA SAMOCHODU (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.261.10.2018)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 16.04.2018

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ nr 3-7 edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 23.04.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 25.04.2018

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 25.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 25.04.2018 r.

 


ZAKUP SAMOCHODU OSOBOWEGO (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego)

Ogłoszenie o zamówieniu z dnia 09.03.2018 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na dostawę samochodu osobowego wraz z załącznikami nr 1-7

Załączniki do SIWZ 3-7 – edytowalne

Zapytanie nr 1 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 2 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 13.03.2018 r.

Zapytanie nr 3 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 14.03.2018 r.

Zapytanie nr 4 i 5 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 15.03.2018 r.

Zapytanie nr 6 do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dnia 16.03.2018 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 19.03.2018 r.

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu postępowania z dnia 06.04.2018 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 06.04.2018 r.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Nr AD.261.2.2018

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ Nr AD.261.2.2018 z dnia 17.01.2018r. wraz z załącznikami

Załączniki nr 1 – 5 do Ogłoszenia Nr AD.261.2.2018 z dnia 17.01.2018

Odpowiedź zamawiającego na wnioski i zapytania z dnia 23.01.2018r.

Załącznik nr 1 do odpowiedzi zamawiającego z dnia 23.01.2018r.

Załącznik nr 2 do odpowiedzi zamawiającego z dnia 23.01.2018 r.

Zaktualizowane ogłoszenie o zamówieniu na usługi społeczne – usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury LUdowej Nr AD.261.2.2018 z dnia 23.01.2018r.

Protokół z otwarcia ofert z dn. 29.01.2018 r. – zbiorcze zestawienie ofert – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty – z dn. 21.02.2018 r. – AD.261.2.2018

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego z 27.02.2018 r. – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej.

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA W OBIEKTACH PODLASKIEGO MUZEUM KULTURY LUDOWEJ

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU NA USŁUGI SPOŁECZNE – USŁUGA DOZORU MIENIA – 19.01.2017

Zapytanie/wniosek i odpowiedź

Protokół z otwarcia ofert 27.01.2017 r. – zestawienie ofert

Informacja o udzieleniu zamówienia publicznego – Usługa dozoru mienia w obiektach Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej

 


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU „Remont dworu z Bobry Wielkiej”

Ogłoszenie o zamówieniu – Roboty budowlane

SIWZ z załącznikami – Wykonanie robót budowlanych – remont dworu z Bobry Wielkiej

SIWZ_Załączniki 1-6

Wzór umowy

STWiOR

Przedmiary

Projekty wykonawcze

Informacja z otwarcia ofert dn. 24.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty z dn. 31.03.2017 – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dn. 13.04.2017r. – Wykonanie prac remontowych w dworze z Bobry Wielkiej

 


Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych oraz postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 19.05.2017 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami 1-6 z dn. 19.05.2017 r.

Załączniki do SIWZ 1-5 – edytowalne

Załącznik do SIWZ 7 – dokumentacja techniczna wraz z przedmiarami robót

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie III części zamówienia – z dn. 22.06.2017 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie I oraz II części zamówienia – z dn. 28.06.2017 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie III części zamówienia z dn. 06.07.2017r. – Postawienie budynku szkolnego wraz z dostawą schodołazu

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w zakresie I i II części zamówienia z dn. 17.07.2017r. – Wymiana pokryć dachowych gontowych czterech zabytkowych budynków, odbudowa dwóch stodół drewnianych.