Deklaracja dostępności strony internetowej skansen.bialystok.pl

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej, dalej PMKL zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej skansen.bialystok.pl zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej skansen.bialystok.pl

Data publikacji strony internetowej: 2016-09-20

Data ostatniej dużej aktualizacji: 2020-06-30

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz.U. z 2019r. poz. 848)  z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

  • nie wszystkie treści nietekstowe posiadają swoją tekstową alternatywę
  • materiały multimedialne nie posiadają audiodeskrypcji

Część starszych treści nietekstowych,  które zostały dodane przed wejściem w życie ustawy nie posiada tekstowych alternatyw. Filmy posiadają tłumaczenia na język migowy, jednak nie posiadają audiodeskrypcji. PMKL będzie dążyć do zlikwidowania wyżej wymienionych niezgodności niezwłocznie, przy uwzględnieniu warunków organizacyjno-technicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia 2020-09-22.

Deklaracja została poddana przeglądowi i aktualizacji dnia 2022-03-25.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez PMKL.

Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą odpowiedzialną jest Jarosław Rudawski, adres poczty elektronicznej dostepnosc@pmkl.pl  Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

PMKL powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, PMKL niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, PMKL może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej ul. Leśna 7, 16-010 Wasilków.

WEJŚCIE
Do Muzeum prowadzi jedno wejście, przed którym znajdują się miejsca parkingowe oraz mapa z rozmieszczeniem obiektów do zwiedzania. Dodatkowe miejsca parkingowe ulokowane są przed budynkiem administracji Muzeum. Przy wejściu (z lewej strony) znajduje się kasa biletowa (3 schodki do pokonania). Po wejściu na teren Muzeum, z prawej strony usytuowana jest tablica wypisana językiem Braille’a, która zawiera informacje o rozmieszczeniu obiektów.
Od wejścia prowadzi utwardzona droga, przy której znajdują się budynki muzealne.
Ze względu na specyfikę Muzeum podczas zwiedzania osoby napotkać mogą utrudnienia w postaci:
a) piaszczysty trakt bez wyraźnych krawędzi, możliwe nierówności nawierzchni,
b) trawiaste podłoże wokół budynków,
c) schody kamienne do chałup, o nierównych krawędziach, różnej wysokości,
d) progi drewniane pomiędzy pomieszczeniami w chałupach,
e) niskie stropy.

OBIEKTY

Chałupa z Jacowlan:
a) wejścia do budynku – dwa stopnie z kamienia, próg,
b) wnętrze – sień utwardzona, kamienna, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Chałupa z Grzybowszczyzny:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia, próg,
b) wnętrze – sień utwardzona, kamienna, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Chałupa z Pieczysk:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia do ganku, próg drewniany do wejścia do budynku,
b) wnętrze – sień utwardzona, drewniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Chałupa z Dąbrowy Wielkiej:
a) wejścia do budynku – dwa stopnie z kamienia i próg drewniany do ganku, próg drewniany do budynku,
b) wnętrze – sień utwardzona, drewniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Chałupa z Tymianek:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia i próg drewniany,
b) wnętrze – sień utwardzona, betonowa, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Chałupa z Czyż:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia, próg drewniany,
b) wnętrze – sień utwardzona, podłoga drewniana, progi drewniane pomiędzy sienią a poszczególnymi pomieszczeniami,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do chałupy, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Ośrodek Edukacji Ekologicznej Sokolarnia:
a) wystawa ptaków oraz zajęcia odbywają się na świeżym powietrzu (trawiaste podłoże)
b) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Stodoła z Karczmiska:
a) wejścia do budynku – podjazd betonowy,
b) wnętrze – powierzchnia wybetonowana, bez progów,
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Stodoła z Czarnej Białostockiej:
a) wejścia do budynku – podjazd po kamieniach,
b) wnętrze – powierzchnia wybetonowana, bez progów,
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Stodoła z Redut:
a) wejścia do budynku – podjazd po utwardzonej żwirówce,
b) wnętrze – powierzchnia wybetonowana, bez progów,
c) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Owczarnia:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia i próg drewniany,
b) wnętrze – podłoga drewniana,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do owczarni, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Spichlerz ze Starej Wsi:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia i próg drewniany,
b) wnętrze – podłoga drewniana, progi drewniane pomiędzy korytarzem a poszczególnymi pomieszczeniami, na poddasze prowadzą strome schody,
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do spichlerza, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Spichlerz Dworski z Gąsówki Starej:
a) wejścia do budynku – stopień z kamienia i próg drewniany,
b) wnętrze – podłoga drewniana
c) dostosowania – możliwość skorzystania z mobilnego podjazdu w celu wejścia do spichlerza, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Szkoła podstawowa z Kalinowa Solek:
a) wejścia do budynku – cztery stopnie i próg drewniany,
b) wnętrze – powierzchnia do zwiedzania na parterze,
c) dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia do budynku, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym, toaleta przystosowana do osób niepełnosprawnych.

Bimbrownia:
a) bimbrownia znajduje się na świeżym powietrzu (trawiaste podłoże)
b) dostosowania – zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Toaleta (dostosowana do osób niepełnosprawnych):
a) wejścia do budynku – podjazd dla wózków z barierkami,
b) wnętrze – powierzchnia płaska,
c) dostosowania – podjazd dla wózków, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Dwór z Bobry Wielkiej:
a) wejścia do budynku – cztery stopnie, podwójne drzwi,
b) wnętrze – dwa poziomy do zwiedzania,
c) dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia na wystawę na piętrze, możliwość skorzystania z przewodnika multimedialnego, zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Budynek Administracyjny:
a) wejścia do budynku – schody dziewięć stopni,
b) wnętrze – dwa poziomy, brak windy,
c) dostosowania – możliwość skorzystania ze schodołaza w celu wejścia do budynku, , zwiedzający ma prawo wejścia z psem asystującym.

Pozostałe obiekty znajdujące się na terenie Muzeum dostępne są dla zwiedzających wyłącznie z zewnątrz.
Dodatkowe informacje dotyczące pobytu osób niepełnosprawnych w Podlaskim Muzeum Kultury Ludowej można uzyskać:
a) w sekretariacie tel. 85 74 36 082 wew. 11 (spotkania z Dyrektorem Muzeum, wizyt w budynku administracyjnym),
b) w Dziale Edukacji (zajęcia edukacyjne, warsztaty, spotkania na terenie Muzeum), tel. 85 74 36 082 wew. 24, lub tel. kom. 509 336 816
od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30