KONFERENCJA PRASOWA

21 września 2015

17 września Zarząd Województwa Podlaskiego podjął decyzję dotyczącą projektów kluczowych w ramach RPOWP 2007-2013, inwestycje z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa kulturowego (działanie 6.3), które zostały przesunięte z listy rezerwowej na podstawową. Muzeum Podlaskie w Białymstoku otrzymało dotacje na dwa projekty pt.:

„Kultura bez barier”– udostępnienie instytucji kultury osobom z dysfunkcjami ruchu, wzroku bądź słuchu
„Rozbudowa instalacji monitoringu wizyjnego oraz instalacji odgromowej w Białostockim Muzeum Wsi”

Łączna wartość wszystkich inwestycji w instytucjach kultury to 3,86 mln zł, w tym inwestycje w Muzeum Podlaskim ok. 1,5 mln zł. Wsparcie tych projektów jest możliwe dzięki oszczędnościom w ramach RPOWP (m.in. poprzetargowym), korzystnemu kursowi euro oraz środkom z budżetu państwa.