SZKOLIMY SIĘ! Chcemy, by osoby ze szczególnymi potrzebami mogły u nas miło i pożytecznie spędzać czas! Szkolenia są pierwszym etapem projektu „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!”. Przez cały listopad będziemy się uczyć – jakie potrzeby mają osoby z niepełnosprawnościami, jak dostosować do ich potrzeb ofertę edukacyjną i wystawienniczą, jak usuwać bariery i organizować imprezy dostępne dla każdego.

Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej realizuje projekt we współpracy z organizacjami pozarządowymi mającymi doświadczenie w obszarze przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu, wspierania integracji społecznej osób ze szczególnymi potrzebami ( Stowarzyszenie „Aktywni”, Stowarzyszenie Sportowe Osób Niepełnosprawnych „START”, Stowarzyszenie „My dla innych”) oraz z nauczycielami szkół integracyjnych. Zajęcia prowadzi Dorota Rutkowska-Roszkowska ze Stowarzyszenia My dla Innych.
Zadaniem projektu jest poprawa dostępności Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym osób z niepełnosprawnościami.
Realizacja projektu przewiduje:
– dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i dorosłych ze szkół integracyjnych i ośrodków szkolno-wychowawczych poprzez przeszkolenie pracowników w zakresie ETR, audiodeskrypcji, organizowania dostępnych wydarzeń komunikacji z osobami niedowidzącymi, niepełnosprawnymi intelektualnie i ze spektrum autyzmu
– dostosowanie strony internetowej do wymagań określonych w ustawie o dostępności
– stworzenie oznakowania przestrzeni skansenu dla osób z dysfunkcją wzroku
– stworzenie scenariuszy lekcji muzealnych dostosowanych odbiorców o szczególnych potrzebach w zakresie rozumienia i czucia oraz przeprowadzenie na podstawie tych scenariuszy zajęć
– stworzenie audiodeskrypcji do części wystaw stałych.
Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej w Wasilkowie w ramach projektu „Kultura bez barier” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, w ramach Działania 4.3 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2022, otrzymała w roku 2022 dotację w wysokości 118 130,00 zł na realizację przedsięwzięcia grantowego pt. „Podlaskie Muzeum Kultury Ludowej jest dostępne!” (UMOWA nr 61/KBB/041/2022; termin realizacji projektu 01.08.2022 r. – 15.05.2022 r.).
Przedsięwzięcie grantowe finansowane jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.