­­

Słoneczna energia w kulturze ludowej – instalacja fotowoltaiczna na budynku administracyjnym Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.5.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.251.5.2020

Załącznik nr 1 – dokumentacja projektowo – techniczna

Załącznik nr 2 do SIWZ – istotne postanowienia umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 do SIWZ – oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz dostaw

Załącznik nr 8 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 9 do SIWZ – zobowiązanie

Załączniki nr 3 – 9 do SIWZ – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 24.04.2020 r.

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 27.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 28.05.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.06.2020 r.


Wykonanie dokumentacji projektowo- technicznej na potrzeby Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej
(postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.7.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 17.04.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami – AD.251.7.2020

Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia dla Części od 1 do 4

Załącznik nr 2 do SIWZ- wzór umowy

Załącznik nr 3 do SIWZ – formularz oferty

Załącznik nr 4 do SIWZ – wzór oświadczenia o spełnieniu warunków udziału

Załącznik nr 5 do SIWZ – wzór oświadczenia o podstawach wykluczenia

Załącznik nr 6 do SIWZ – wzór oświadczenia o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 do SIWZ – wykaz osób

Załącznik nr 8 do SIWZ- zobowiązanie

Załączniki nr 3 – 8 do SIWZ – wersja edytowalna

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dnia 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 24.04.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 28.04.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert z dnia 04.05.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 22.05.2020 r

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 17.06.2020 r.


Wykonanie prac w formule zaprojektuj i wybuduj, polegających na wymianie pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym z Uszy Wielkiej oraz robót sanitarnych przy budynku Gajówki i szalecie, znajdujących się na terenie Podlaskiego Muzeum Kultury Ludowej (postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego nr AD.251.9.2020)

Ogłoszenie o zamówieniu z dn. 14.05.2020 r.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – AD.251.9.2020

Załącznik nr 1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część 1

Załącznik nr 1.1 – Program Funkcjonalno – Użytkowy – Część 2

Załącznik nr 2 – Wzór umowy – Część 1 Załącznik nr 2.1 – Wzór umowy – Część 2

Załącznik nr 3 – Formularz oferty

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 5 – Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Załącznik nr 6 – Oświadczenie o grupie kapitałowej

Załącznik nr 7 – Wykaz robót – Część 1

Załącznik nr 7.1 – Wykaz robót – Część 2

Załącznik nr 8 – Wykaz osób

Załącznik nr 9 – Zobowiązanie

Załączniki nr 3-9 – wersja edytowalna

Zapytanie do treści SIWZ wraz z odpowiedzią Zamawiającego z dn. 18.05.2020 r.

Zapytania do treści SIWZ wraz z odpowiedziami Zamawiającego z dn. 26.05.2020 r

Informacja z otwarcia ofert z dnia 01.06.2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty z dnia 23.06.2020 r.

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 04.08.2020 r.