PROJEKT – SOKOLARNIA

 

     Białostockie Muzeum Wsi, Oddział Muzeum Podlaskiego w Białymstoku rozpoczyna realizację projektu „OŚRODEK EDUKACJI EKOLOGICZNEJ MUZEUM PODLASKIEGO – SOKOLARNIA”, który otrzymał dofinansowanie w ramach Funduszy Norweskich i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014. Celem projektu jest podniesienie społecznej świadomości na temat roli i znaczenia ptaków drapieżnych w naturalnych ekosystemach przyrodniczych, a dzięki temu ochrona różnych gatunków ptaków drapieżnych żyjących w Polsce. Głównym sposobem realizacji tych zadań będzie stworzenie ośrodka edukacji ekologicznej o zasięgu krajowym. W ramach projektu będą realizowane następujące działania:

  1. Zostaną opracowane programy edukacyjne oraz przeprowadzone według nich zajęcia edukacyjne poświęcone ptakom drapieżnym, a w szczególności różnym gatunkom sokołów, jastrzębi, orłów i sów. Tematyka tych zajęć będzie bardzo szeroka, począwszy od aspektów czysto przyrodniczych po związane z rolą ptaków drapieżnych w kulturze (np. heraldyce). W zajęciach tych będą uczestniczyć grupy przedszkolne, szkolne, młodzież, dorośli oraz jako odrębna grupa docelowa miłośnicy ornitologii. Opracowane zostaną zeszyty edukacyjne – „Nasze ptaki drapieżne” mające w sposób fachowy przekazać wiedzę z zakresu biologii ptaków, ich znaczeniu w ekosystemach. Zostanie zorganizowany konkurs plastyczny dla dzieci oraz zostanie wydana książka poświęcona ptakom drapieżnym w kulturze.
2. Zostanie przygotowana wystawa muzealna poświęcona ptakom drapieżnym, która będzie odgrywać ważną rolę w uzupełnieniu materiałów edukacyjnych. Do jej aranżacji zostaną wykorzystane nowoczesne sposoby ekspozycji, np. środki multimedialne. Na wystawie będzie można, między innymi, biologiczne aspekty budowy ptaków drapieżnych, czy też poznać historię sokolnictwa.
3. Zostanie zorganizowany, po raz pierwszy na Podlasiu, festyn sokolniczy z udziałem sokolników z całej Polski i zagranicy. Podczas festynu będzie można zobaczyć różne gatunki (często unikalne) ptaków sokolniczych, pokazy wolnych lotów ptaków drapieżnych, będą sprzedawane akcesoria sokolnicze, odbędą się prelekcje podczas których będzie można poznać zwyczaje myśliwskie związane z sokolnictwem
4. W ramach projektu odbędzie się konferencja naukowa (z udziałem specjalistów związanych z ornitologią, ochroną przyrody oraz edukacją ekologiczną) mająca na celu ukazanie znaczenia ptaków drapieżnych w zachowaniu bioróżnorodności, roli edukacji ekologicznej w ochronie wszystkich gatunków ptaków drapieżnych. Jednym z rezultatów konferencji będzie publikacja naukowa podsumowująca jej wyniki.
5. Powstanie interaktywna strona internetowa mająca na celu przekazanie naukowej wiedzy o ptakach drapieżnych, współczesnych zagrożeniach na jakie są narażone oraz ukazująca powody dla których należy je chronić. Na stronie będą na bieżąco zamieszczane informacje związane z realizacją projektu.

„Ośrodek edukacji ekologicznej Muzeum Podlaskiego – Sokolarnia”
Projekt realizowany w ramach Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014
Nazwa i numer Programu Operacyjnego: PL02 Ochrona różnorodności biologicznej i ekosystemów
Całkowity koszt realizacji projektu: 741 975,00 zł
Poziom dofinansowania 85 % kosztów kwalifikowalnych tj. 546 869,00 zł
Termin realizacji: 02.04.2014 – 30.04.2016r.